רשימת מסמכים שיש להגיש בצרוף לטופס זה:

 צילום ת.ז. של בעל העסק + ספח

 רישיון עסק

 רישיון יצרן של בעל הדוכן או של הגורם ממנו נרכשת הסחורה

חשוב לציין:

  • בעל הדוכן יהיה רשאי למכור רק מה שמופיע ברישיון.
  • ניתן יהיה להציב את הדוכן רק במקומות שיצוינו על הרישיון.
  • בתוך הישובים יש לתאם מראש עם מזכירות הישוב ולהביא אישור בכתב ממזכיר הישוב.

לפרטים נוספים:
שרון צפרי, רכזת רישוי עסקים - rishuy@shomron.org.il

פרטי העסק

מסמכים שיש לצרף לבקשה

חתימת מגיש הבקשה

Browser not supported