נא קראו בעיון לפני מילוי הטופס:

 1. טופס זה ימולא ע"י מבקש התכנית (בקשת פתיחת תב"ע/תכנית חלוקה/הקלות מעל 5%)

 2. תנאי ראשוני לטיפול בבקשה – אישור בדבר תשלום אגרות התכנון המיוחדות החלות על הבקשה, בהתאם לתעריף העדכני:
   

   

  מס' תיאור התוכנית שיעור האגרה בשקלים חדשים
  1 תכנית נקודתית למגורים או יעוד אחר, המציע שינוי יעוד, זכויות בנייה הוראות ומגבלות לבנייה ומגבלות (שינוי תב"ע נקודתית למגרש אחד) 5,554.44
  2 הוראות תכנית בלבד (ללא תשריט) לקביעה או שינויים בזכויות, בהוראות ובמגבלות (שינוי תב"ע תקנונית) 17,147.04
  3 תוכנית מפורטת מקומית לאזור מגורים ובו קבוצה של מגרשים כשינוי לתכנית מאושרת (שינוי תב"ע מגרשים קיימים) 18,611.54
  4 תוכנית מפורטת לאזור מגורים חדש עד 50 יח"ד ויעודים נוספים הנדרשים לאותן יח"ד (תב"ע שכונה חדשה עד 50 יח"ד) 22,569.15
  5 תוכנית מפורטת לאזור מגורים חדש בין 50 לבין 250 יח"ד ויעודים נוספים הנדרשים לאותן יח"ד (תב"ע שכונה חדשה עד 250 יח"ד) 44,257.60
  6 תוכנית מפורטת לאזור מגורים חדש מעל 250 יח"ד ויעודים נוספים הנדרשים לאותן יח"ד (תב"ע שכונה חדשה מעל 250 יח"ד) 66,861.22
  7 תוכנית מפורטת לכל יעוד אחר שאינו מגורים ואינו דרכים, תשתיות ציבורית ומבני חינוך וציבור (תב"ע מבני ציבור) 29,471.34
  8 תוכניות בינוי, פיתוח ותשתיות ותכניות חלוקה למגרשים (פרצלציה), שהן בסמכות הועדה המקומית לאשרן (תכניות חלוקה) 3,592.87
 3. אין במילוי טופס זה התחייבות מצד המועצה ו/או הסכמה לתכנית ו/או לקידום התכנית המבוקשת, כולה או חלקה.
 4. התכנית מותנית בחתימת מזכירות ישוב.
 5. התכנית תיבחן בהתאם לקריטריונים המקצועיים של המועצה, הוועדה המיוחדת לתכנון ובניה, הוראות הדין, נהלי העבודה, שיקולי מדיניות ושיקול הדעת של מהנדס המועצה.
 6. אם יוחלט על המלצת התכנית בועדה המקומית לקידום לועדה המחוזית, קידום התכנית יוטל במלואו על בעל העניין / יזם התכנית ובאחריותו המלאה.
 7. המועצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף/להוריד דרישה/ות עפ"י צורך מפעם לפעם ובהתאמה לדין. יש לעקוב אחר הפרסומים.

למידע בנושא תהליך קידום תב"עות באתר המועצה לחצו כאן

לפרטים נוספים:  שיר עלימה - tabaot@shomron.org.il

פרטים אישיים

תפקיד המגיש/ה
תפקיד המגיש/ה (חובה) שדה חובה

פרטי התוכנית

במידה והתכנית נקודתית
יש ברשותך אישור מזכירות היישוב?
יש ברשותך אישור מזכירות היישוב? (חובה) שדה חובה
(חובה) שדה חובה

פרטי משלם האגרה

Browser not supported