הנחיות למילוי הטופס והגשת הבקשה:

  1. יש לשלם אגרת רישיון עסק על פי חוק, תשלום באתר המועצה לפי ההנחיות הבאות: תשלומים---> תשלומי ארנונה ומים--->  לחץ לתשלום בכרטיס אשראי --> תשלומים מזדמנים.

            לתשלום לחצו כאן    את מספר הקבלה יש לציין בטופס זה.

  1. יש להגיש למדור רישוי עסקים תכנית גרמושקה לרישיון עסק ב - 3 עותקים.  התכנית תכלול: תרשים סביבה 1:2500, מפה מצבית 1:250, תכנית העסק 1:100.
  1. את הבקשה יש להגיש בצרוף כל המסמכים הנדרשים :

       בקשה שתוגש באופן חלקי לא תטופל עד להשלמת כל הפרטים/מסמכים נדרשים

      לפרטים נוספים:
   

שרון צפרי
רכזת רישוי עסקים

פרטי העסק

איש קשר

מסמכים שיש לצרף לבקשה

חתימת מגיש הבקשה

Browser not supported