קבלת ציוד מחשוב

 

מאשר בזאת כי הציוד שקיבלתי הינו ציוד הבלעדי של המועצה והוא נמסר לי בהשאלה בלבד.

ידוע לי כי קבלת הציוד הינה לטובת עבודתי במועצה.

הנני מתחייב להשיב את הציוד עם סיום עבודתי במועצה כשהוא שלם ותקין, למעט בלאי הנובע משימוש סביר.

ידוע לי כי באם הציוד יינזק ו/או ייגנב ו/או יעלם מכל סיבה שהיא, תהיה זכות למועצה לחייב אותי בסכום השווה לערך הציוד.

במקרה של אובדן\נזק של עכבר אלחוטי או מקלדת אלחוטית בתוך שנה ממועד אספקת הציוד יסופק ציוד עכבר\מקלדת רגילים.

פירוט הציוד (חובה) שדה חובה

האם משאיל או מקבל ציוד מחשוב (חובה) שדה חובה

Browser not supported