עובדים שהתפטרו בשל בריאות לקויה שלהם או של בן/בת משפחתם זכאים, בהתאם לתנאים, לפיצויי פיטורים מהמעסיק. הזכאות מותנית בהתקיימות יחסי עובד-מעסיק במשך שנה לפחות.

תנאי הזכאות:

  • בין העובד לבין המעסיק התקיימו יחסי עובד-מעסיק במשך שנה לפחות.

  • העובד התפטר בשל המצב הרפואי הלקוי שלהם או של בן/בת משפחתם. המצב הבריאותי הלקוי היה יכול להיות קיים גם לפני אותה עבודה.

  • אין הכרח שהמצב הבריאותי הלקוי של העובדים ימנע מהם להמשיך את עבודתם, ודי בכך שמצב זה הוביל להתפטרות.

  • כשמדובר במצב בריאותי של בן/בת משפחה שהביא להתפטרות, אין צורך להוכיח כי ההתפטרות הייתה לשם טיפול בבן/בת המשפחה החולה או לטובת החולה, ודי בכך שיהיה קשר סיבתי בין מצב הבריאות להתפטרות.

  • להתפטרות הייתה סיבה מספקת לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר הנסיבות הקשורות לעניין.

תהליך מימוש הזכות
על העובדים למסור למעסיק מראש ובכתב, הודעה מוקדמת לפני התפטרותם בהתאם לפרק הזמן הקבוע בחוק. מטרת ההודעה המוקדמת היא לאפשר למעסיק להציע תנאי עבודה שיאפשרו לעובדים להמשיך לעבוד על אף ליקויי הבריאות. אולם העובד אינו חייב להסכים לכל עבודה חלופית שהמעסיק מציע לו אלא רק לעבודה ההולמת את כישוריו.

יחד עם זאת, ייתכנו נסיבות שבהן העובדים יהיו זכאים לפיצויי פיטורים גם אם לא מסרו הודעה מוקדמת לפני ההתפטרות, ובלבד שהוכיחו בצורה חד משמעית כי ההתפטרות נבעה ממצב בריאותי לקוי.

עובד המבקש "להתפטר בדין מפוטר" עקב בריאות לקויה צריך להוכיח באמצעות תעודות רפואיות, כי מצב הבריאות שלו או של בן משפחתו אינו מאפשר לו, בתנאים ובנסיבות שנוצר, להמשיך בעבודה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה. על העובד הנטל להוכיח, כי מצב הבריאות היה המניע להתפטרותו וכי קיים קשר סיבתי בין מצב הבריאות וההתפטרות. במצב כזה, יש לשלם פיצויי פיטורים.