עובדים זכאים לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם בשל טיפול בבן משפחה קרוב. על-פי החוק, החל מהיום השני להיעדרותם או לפי הסכם המעסיק, העובדים זכאים לתשלום דמי מחלה. באם העובד ניצל את כל ימי המחלה לקרובי המשפחה, הוא רשאי לבקש מהמעסיק לנצל את ימי המחלה או ימי החופשה השנתית או לצאת לחופשה ללא תשלום, אך הדבר תלוי בהסכמת המעסיק.

ימי מחלה עקב מחלת בן/בת הזוג

עובדים זכאים לזקוף על חשבון ימי המחלה שלהם עד 6 ימי היעדרות בשנה בשל מחלת בני זוגם. בן זוג ייחשב כחולה, לצורך זכאות זו, אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום-יום.

תהליך מימוש הזכות
המעסיק רשאי לדרוש מהעובדים:

  • הצהרה חתומה על-ידי העובדים לגבי היעדרותם.

  • מכתב מהרופא המטפל בבן/בת הזוג, שבו הוא מאשר כי הם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום-יום.

ימי מחלה עקב מחלת הורה

עובד זכאי להיעדר עד 6 ימים בשנה בשל מחלת הורה על חשבון ימי המחלה שצבר. הורה ייחשב כחולה אם הוא הפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות היום יום. ניתן לכלול בחישוב גם חלקי ימים (שעות) שבהם העובד נעדר בשל מחלת ההורה, שיחושבו ביחס לשעות של יום עבודתו המלא. ימי ההיעדרות מתייחסים לשני ההורים של העובד או של בן זוגו (אין כפל ימים)

סייגים לזכאות

  • אם ההורה מאושפז במוסד סיעודי או במחלקה סיעודית העובד אינו זכאי לימי מחלה לשם טיפול בו.

  • עובד לא יקבל הכרה כימי מחלה עקב מחלת הורה, במקרה שמישהו אחר (בן זוג, בן/בת נוספים של ההורה או בן/בת זוג של אחד הילדים של ההורה) נעדר מעבודתו באותו פרק זמן וקיבל הכרה בהיעדרותו כימי מחלה עקב מחלת ההורה.

תהליך מימוש הזכות
הזכות צריכה להינתן באופן אוטומטי על ידי המעסיק. מעסיקים רשאים לדרוש מהעובדים הצהרות ואישורים:

  • הצהרה לגבי היעדרות מעבודה בשל מחלת הורה, ולצורך טיפול בו.

  • אישור מהרופא המטפל בהורה (או רופא מחליף) לגבי היות ההורה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום.