תמיכות

תמיכות

קריטריונים לקבלת תמיכה:

 

טפסים להגשת בקשת תמיכה (יש לצרף את כולם):

1 .טופס בקשה לקבלת קצבה כספית מהרשות.
2 .כתב התחייבות חתום ע"י מורשי החתימה + חותמת המוסד המבקש.
3 .אישור רו"ח בדבר עמידת המוסד בתקרת הוצאות ההנהלה וכלליות כפי שנקבעו בנוהל הכללי לפי סעיף 3 א' (ו) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה – 1985.
4 .אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה בשם התאגיד.
5 .תקציב מאושר לשנת התקציב עבורה מוגשת הבקשה.
6. אישור ניהול תקין
7. אישור ניכוי מס
8. אישור ניהול ספרים
9. פירוט פעילות
10. אישור יו"ר העמותה כי לא חלו שינויים בעמותה אשר יש בהם כדי להשפיע על שיעור התמיכה
11. דו"חות כספיים מבוקרים (מאזן) לשנת התקציב הקודמת, כולל פירוט הכנסות והוצאות ופירוט הנכסים
וההשקעות.
12. מאזן בוחן לחציון ראשון שנה זו.
13. אישור מעמד הגוף כמלכ"ר במשרדי מע"מ.
14. אישור מוסד ציבורי בתוקף ממס הכנסה
15. צילום שיק/אישור ניהול חשבון של חשבון הבנק אליו תועבר ההקצבה
16. אישור יו"ר ועד הישוב

לרשימת הטפסים לכלל התמיכות לחצו כאן

פרוטוקולים וטפסים לבקשות לקבלת תמיכה

facebook