מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור

מבקר המועצה וממונה תלונות הציבור

מבקר הפנים של המועצה ממלא גם את תפקיד הממונה על תלונות הציבור וזאת לפי הוראות חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור Ombudsman) התשס“ח-2008.

תלונות הציבור

 • הגשת תלונה

  כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן

  על גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 170 א (ב) לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו ובלבד שהתקיימו התנאים שלהלן:

  1. המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
  2. המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למנהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

   

  הערה: לפני הגשת תלונה לממונה, ראוי וכדאי שהמתלונן יבחן האם מדובר ב“תלונה“ כאמור.
  ייתכן ומדובר בפנייה שיש להפנות ליחידה המתאימה במועצה.

 • סודיות

  הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו או תפקידו כמבקר המועצה, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין.

 • דרך הגשת תלונה

  על התלונה להיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

מבקר המועצה

 • חשיבות הביקורת הפנימית ברשות מקומית

  הרשות המקומית נושאת תפקידים ציבוריים והיא חלק חשוב ומרכזי במערכת הציבורית והשלטונית בישראל.

  הרשות המקומית מופקדת על מתן השירותים המוניציפליים ועל חלק מהשירותים הממלכתיים כחינוך ורווחה, והינה חלק מהמנהל הציבורי, אשר נועד לשרות הציבור ומהווה "נאמן הציבור".

  מתוך כך, נגזרות חובות שונות החלות על הרשות המקומית, כגון הפעלת שיקול דעת תוך שיקולים ענייניים, הגינות, סבירות, מידתיות, חיסכון, יעילות, הענקת זכות הטיעון ועוד.

  אופי תפקידיה הציבוריים של הרשות המקומית עם סמכויותיה והשפעתה הישירה על רווחת התושבים ועל איכות חייהם, מחייבים קיום ביקורת, דין וחשבון ונשיאה באחריות. המבקר הפנימי נחשב אחד מ"שומרי הסף" של הרשות המקומית וחשיבותו רבה הן לרשות והן לתושבים.

 • תפקיד מבקר הפנים ברשות מקומית

  ביקורת פנים ברשות המקומית הינה פעילות מעין שיפוטית בלתי תלויה ואובייקטיבית, של בדיקה והערכה ברשות ובגופים אחרים הקשורים אליה אשר עליהם להיות מבוקרים לפי החוק, לרבות תהליכי בקרה וניהול סיכונים, לשם תוספת ערך, שיפור והשגת מטרות הרשות עם שמירת האינטרס הציבורי.

  הביקורת נערכת בידי המבקר הפנימי לפי הוראות הדין, ועליה להתבצע בשיטתיות ובהתאם לדין ,להנחיות ולתקנים מקצועיים, אשר מטילים על הביקורת הפנימית חובות ותפקידים אשר ייחודיים לה. הביקורת כוללת, בין השאר, את בדיקת תקינות פעולת הרשות, מבחינת קיום הדין, טוהר המידות, הניהול התקין, החיסכון, היעילות והמועיּלות  להשגת היעדים שנקבעו לרשות עם שמירת האינטרס הציבורי.

 • מבקר פנים במועצה האזורית

  בהתאם לפקודת העיריות החלה גם על המועצות האזוריות, תפקידי המבקר הינם:

  1. לבדוק אם פעולות המועצה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, תשכ“ה-1965, נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  2. לבדוק את פעולות עובדי המועצה.
  3. לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במועצה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  4. לבקר את הנהלת חשבונות המועצה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת.
  5. לבקר, כאמור לעיל, גם כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם.
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות