הקרן לעזרה הדדית בשומרון

הקרן לעזרה הדדית בשומרון

הקרן לעזרה הדדית בשומרון קם במטרה לאפשר סיוע כלכלי למשפחות ותושבים הזקוקים לכך. את הקרן ממנים תושבי השומרון עצמם באמצעות השקעה משפחתית חודשית של … שקלים ובכך כולם פעילים ותורמים למען האחר.

לטופס המקוון לפנייה לקרן חסד לחצו כאן 

 • מטרות הסיוע

  1. לסייע במימון הוצאות מיוחדות, עקב מקרי אסון של קריסת עסק.
  2.  לסייע בהוצאות מיוחדות לטיפול בקריסה רפואית של תושבי המועצה , שאין לגביהם הסדרי ביטוח או פיצוי אחרים ניתוחים, תרופות וכו’.
  3.  לסייע בפתרון קריסה/מצוקה כלכלית זמנית, (שאינה נגררת שנים) שנקלע אליה תושב המועצה והסיוע יעזור למשפחה להשתקם ולהתמודד בכוחות עצמה. רצוי ליווי של גוף כמו פעמונים או מקימי או כל גוף אחר.

  ההחלטה למתן הסיוע תתקבל על ידי הנהלת הקרן אשר תמנה את החברים הבאים:

 • היקף הסיוע
  1. הסיוע שיעניק הקרן יהיה מוגבל לסך שלא יעלה על 30,000 ₪ למבקש, בין אם מדובר במבקש יחיד ובין אם בזוג או משפחה.
  2. הקרן תחליט בכל מקרה ומקרה האם היא נותנת את הכספים כמענק או כהלוואה, וכן תקבע את תנאי ההלוואה.
  3. הסיוע למבקש יינתן לשנה אחת בלבד והעזרה הינה חד פעמית.
  4. הועדה תהיה רשאית לחרוג מהאמור רק בהחלטה מיוחדת וחריגה.
  5. מובהר בזאת כי הקרן תהיה רשאית להחליט שלא ליתן סיוע כלשהו, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • קריטריונים למתן הסיוע

  הקריטריונים דלהלן ישמשו כקווים מנחים לשם מתן סיוע בכספים שתייעד לשם כך הקרן. מדובר באת כי הקריטריונים אינם ממצים, וכי עומדת להנהלת הקרן להפעיל את שיקול דעתה ביחס לכל מקרה ומקרה, תוך הפעלת שיקולים וקריטריונים נוספים, ובהתאם לכך להחליט האם להעניק את הסיוע:

  • קריסה בריאותית
  • קריסה כלכלית
  • קריסת עסק עקב פגיעה ממזג אויר
  1. אוכלוסיית היעד הם תושבי יישובי המועצה האזורית שומרון, אשר נקלעו למצב כלכלי קשה או מצב בריאותי הדורש טיפול יקר שאין המבקש יכול לעמוד בו מבחינה כלכלית. אשר על כן, הקרן  תתמוך  אך ורק בתושבי מועצה אזורית שומרון. לשם כך  תיערך בדיקה מקיפה לגבי המבקש ובני משפחתו, לפי שיקול דעת הנהלת הקרן.
  2. על המבקש להמציא להנהלת הקרן את המסמכים המעידים על מצבו, ואשר מצדיקים את מתן הסיוע. המסמכים הנדרשים ייקבעו בהתאם לטיב הבקשה והמקרה.

  לדוגמא:  כאשר עילת הבקשה היא מצב רפואי, כי אז יהיה על המבקש להמציא מסמכים רפואיים, העתקי ביטוחי בריאות, מסמכים מהביטוח הלאומי, ועוד.

  לעומת זאת, כאשר מדובר בבקשה על בסיס מצב כלכלי קשה, כי אז יהיה צורך להמציא תלושי משכורת, פירוט מצב חשבון בבנק, אישור כי המבקש מטופל על ידי ארגון פעמונים, מכתבי המלצה שונים, מסמכים משפטיים ועוד. מובהר בזאת כי תנאי לקבלת סיוע על בסיס מצב כלכלי קשה הוא הסתייעות בארגון פעמונים או ארגון מקביל.  טיב המסמכים שיידרש המבקש להציג ייקבעו בכל מקרה ומקרה על ידי הנהלת הקרן.

  1. הנהלת הקרן אף תהיה רשאית לשלוח נציגות לבקר בבית המבקש ולקבל עליו מידע נוסף.
  2. במקרים אשר הנהלת הקרן תסבור שיש לכך הצדקה, תהיה הקרן רשאית לבקש מאת המבקש כתב ויתור על סודיות, וזאת על מנת לקבל על המבקש מידע מאת צדדים שלישיים.
 • מועד קבלת החלטות

  הקרן תשאף למתן תשובה  למבקש תוך  חודשיים מיום קבלת הבקשה.

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות