הגשת בקשה לרישיון עסק

הגשת בקשה לרישיון עסק

 • איזה מסמכים יש לצרף לבקשה?
  1. תכנית גרמושקה לרישיון עסק ב-3 עותקים. התכנית תכלול: תרשים סביבה 1:2500, מפה מצבית 1:250, תכנית העסק 1:100.
  2. צילום ת.ז. של בעל העסק + ספח.
  3. אישור רשם החברות.
  4. פרשה טכנית (באם נדרש).
  5. חוזה שכירות/קניית נכס.
  6. אישור תשלום אגרת רישוי עסקים על פי מה שנקבע בחוק בעת התשלום.
 • מה הליך הטיפול בבקשה לרישיון עסק?

  לאחר הגשת המסמכים ותשלום האגרה, ייפתח תיק רישוי לעסק ותשלחנה הפניות על ידי מדור רישוי עסקים לכל נותני האישור המוגדרים בחוק ותקנותיו.

  אישורם של הנותנים מותנה ע"פ רוב במילוי דרישותיהם. הרישיון יונפק רק לאחר שיתקבל אישורם.

facebook