הנחות ארנונה

הנחות ארנונה

♦  בקשות להנחה בארנונה לכל שנת 2019 יש להגיש בין התאריכים 1.1.2019-31.3.2019.

♦  בקשות להנחה בארנונה אשר יוגשו בין התאריכים 1.4.2019-31.10.2019, יעודכנו לזכאים מיום קבלת הבקשה להנחה במלואה במחלקת הגביה.

♦  בקשות שיוגשו לאחר 31.10.2019 – לא יידונו כלל

♦♦♦♦♦♦

הנחות בארנונה ניתנות על חיוב בסיווג מגורים בלבד ובהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ”ג- 1993.
הנחות בארנונה ניתנות ל”מחזיק” בנכס על פי הוראות הדין.  

 • לכל בקשה להנחה יש לצרף את טופס הבקשה המתאים.
 • לכל בקשה להנחה יש לצרף צילום ת”ז + ספח של מבקש ההנחה.
 • במידה וכתובת המגורים של מבקש ההנחה אינה תואמת לכתובת הנכס – יש להציג אישור מהרשות בה רשום שלא מקבל שם הנחה.
 • חייל בסדיר – מתבקש להעביר צילום ת”ז + צילום ספח וצילום תעודת חוגר.
 • תושב אשר עונה על מספר קריטריונים המזכים בהנחה לפי חוק, יזכה להנחה אחת בלבד – הגבוהה מביניהן.
 • באחריות מגיש הבקשה לוודא שכל המסמכים התקבלו במלואם במחלקת הגביה.
 • בקשה להנחה אשר לא תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים – תידחה.

בקשות להנחה בארנונה - הנחיות והסברים, מסמכים וטפסים למילוי:

 • בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים (לפי מבחן הכנסה)

  בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים (לפי מבחן הכנסה) – טופס 1 (כחול) (תקנה 2(8)

  • יש למלא את הטופס על כל פרטיו ולחתום בדף מספר 2.
  • יש לצרף צילום ת”ז + ספח פתוח של שני בני הזוג – כולל כתובת וילדים.
  • יש לצרף לבקשה אחת מהאסמכתאות הבאות:
   • 1. טופס 106 לשנת 2018 של שני בני הזוג.
   • 2. תלושי שכר של כל 12 החודשים בשנת 2018 של שני בני הזוג.
   • 3. תלושי שכר לחודשים 10/18, 11/18, 12/18 של שני בני הזוג.
  • יש לצרף לבקשה דפי בנק מכל חשבונות הבנק לתקופה של 1.10.18-31.12.18.
  • אם אחד או שני בני הזוג אינם עובדים יש לצרף אישור ‘מעמד לא עובד’ מביטוח לאומי או תצהיר העדר הכנסות – לטופס תצהיר העדר הכנסות נוספות לחצו כאן

   

  טופס מקוון תצהיר הורה יחיד  (טופס PDF להורדה)

 • בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה למחזיק שהוא "נזקק"

  בקשה לקבלת הנחה בתשלום ארנונה למחזיק שהוא “נזקק” – טופס 2 (ירוק) (תקנות 18 ו-19)

  • בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא “נזקק” על פי חוק.
  • יש לצרף דו”ח מעובד סוציאלי של המועצה.
  • יש למלא את הטופס על כל פרטיו ולחתום בדף מספר 2.
  • יש לצרף צילום ת”ז + ספח פתוח של שני בני הזוג – כולל כתובת וילדים.
  • יש לצרף לבקשה טופס 106 של שני בני הזוג או תלושי שכר של כל 12 החודשים בשנת 2018 של שני בני הזוג.
  • יש לצרף לבקשה דפי בנק מכל חשבונות הבנק של חצי שנה הקודמת למועד הגשת הבקשה.
  • אם אחד או שני בני הזוג אינם עובדים יש לצרף אישור ‘מעמד לא עובד’ מביטוח לאומי או תצהיר העדר הכנסות – לטופס תצהיר העדר הכנסות נוספות לחצו כאן
  • יש לצרף לבקשה כל מסמך המעיד על אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצב החומרי.
  • או אישורים על הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך של מגיש הבקשה או בן משפחתו.
 • בקשה להנחה בארנונה בגין נכס ריק

  בקשה להנחה בארנונה בגין נכס ריק – טופס מקוון

  מחזיק של נכס ריק שאין משתמשים בו ברציפות לפחות 30 יום, יוכל ליהנות מהנחה בארנונה בשיעור של 100% למשך תקופה מצטברת שלא תעלה על ששה חודשים.

  • ההנחה תינתן לנכס ריק פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו.
  • על מבקש ההנחה להודיע למחלקת הגביה בכתב על היות הנכס ריק בתחילת התקופה באמצעות הטופס המצ”ב.
  • באם ההנחה תאושר, תחולתה תהיה החל מיום קבלת הבקשה במח’ הגביה.

   

  טופס מקוון / טופס PDF

 • בקשה להנחה בארנונה עקב נכס שנהרס

  בקשה להנחה בארנונה עקב נכס שנהרס – טופס מקוון

  בניין שחלות עליו ארנונות לפי התקנון, שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו, ונמסרה למועצה הודעה בכתב על כך.

  לא יהיו הבעל או המחזיק אחראים לתשלום כל שיעור משיעורי הארנונות על בנין שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה.

  (סעיף 69 בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל”ט – 1979)

   

  טופס מקוון / טופס PDF 

 • הנחה בארנונה לשנת 2019 – משרת מילואים פעיל

  בקשה להנחה בארנונה משרת מילואים פעיל – טופס מקוון

  בכפוף להחלטת מליאת המועצה מיום 28.5.18  החל מהתאריך 1.1.2019 ניתן יהיה לעדכן הנחה בארנונה בשיעור 5% למחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל וזאת בכפוף להגשת בקשה להנחה בהתאם להוראות הדין בעניין.

  להלן המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה להנחה בארנונה:

  צילום ת”ז + ספח פתוח (כולל כתובת וילדים).

  1. במידה וכתובת המגורים של מבקש ההנחה אינה תואמת לכתובת הנכס יש להציג אישור מהרשות בה רשום שלא מקבל שם הנחה.
  2. צילום כרטיס משרת מילואים פעיל הכולל את תאריכי השירות או אישור על תקופת שירות במילואים.
  3. ניתן לפנות למוקד המילואים בטלפון – 03-6553655 או באתר – www.miluim.aka.idf.il

   

  את הבקשה יש להגיש במלואה החל מ-1.11.18 ועד 31.3.19 באחת מן האפשרויות הבאות:

  1. דוא”ל – arnona@shomron.org.il
  2. פקס – 03-9757619.
  3. מסירה אישית במחלקת הגביה בשעות קבלת קהל – כמפורט באתר המועצה.
  4. דואר ישראל – מחלקת גביה , ת”ד 120, אזוה”ת ברקן 4482100

   

  בקשות שיוגשו החל מ-1.4.19 ועד 31.10.19 יעודכנו לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.

  בקשות שיוגשו החל מ-1.11.19 לא יידונו כלל.

   

  המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיית תשלום חיוב הארנונה במלואו.

  זכאי להנחה אשר לא פרע את מלוא חובותיו בארנונה לא תעודכן ההנחה.

   

 • בקשה להנחה בארנונה – עולה חדש

  לטופס מקוון לבקשת הנחה בארנונה – עולה חדש לחצו כאן

  • מי שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה על פי חוק השבות התש”ע – 1950.

  • הנחה בשיעור של 90% עד 100 מ”ר לתקופה של 12 חודשים מתוך 24 חודשים מיום שנרשם במרשם האוכלוסין כעולה חדש.

   המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיית תשלום חיוב הארנונה במלואו.

   זכאי להנחה אשר לא פרע את מלוא חובותיו בארנונה לא תעודכן ההנחה.

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות