טפסים ונהלים

טפסים ונהלים

היתר בניה – טפסים

נוהל הגשות סף לפתיחת תיק בניה

מדריך להגשת מסמכים ותכניות לבדיקה

הנחיות להגשת תכניות ב-DWF

מדריך להגשת בקשה להיתר בניה

דגשים וטיפים לתושב בתהליך היתר בניה

היתר בניה לדוגמה

טופס בקשה למידע תכנוני

טופס התחייבות מהנדס והצהרתו

טופס בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים

טופס אישור מודד לסימון מתווה

הודעה על שינוי במינוי

הצהרה על יציבות מבנה קיים

דוח תקינות מקלט לצורך קבלת פטור

הצהרה על כמות פסולת בנייה ועודפי עפר

צו מספר 1809 עבודות ובניינים הפטורים מהיתר

הודעה לוועדה על בניה הפטורה מהיתר

נוהל דרישות לפוטוולטאי כאשר לא עומד בתנאים של הודעה לוועדה 

אופן הגשת תכנית לאשור הרשות הארצית לכבאות והצלה בטיחות אש מחוז יו”ש

אישור מודד לסימון מתווה

שינוי במינוי

הצהרה – יציבות מבנה קיים

התחייבות מהנדס

פטור ממקלט

העתקה וכריתת עצים

טופס 1 בקשה לחיבור זמני לחשמל

מסמכים ונהלים – היתר

 

טופס 4

פתיחת בקשה לטופס 4

דגשים לטופס 4

תצהיר אחראי לביצוע שלד לאישור סיום בניה

תצהיר עורך בקשה לאישור סיום בניה

תצהיר מתכנן שלד לאישור גמר בניה

טופס אישור אגודה או ועד הישוב לטופס 4

טופס בקשה לטופס 6

תצהיר אחראי לביצוע מערכת פוטוולטאית

טופס התחייבות להריסה

 

דיווח

טופס תלונת תושב

טופס עדכון על בניה פלסטינית בלתי חוקית

 

כללי

בקשה לחניית נכה – טופס מקוון

בקשה לחניית נכה קובץ PDF

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות