טפסים ונהלים

טפסים ונהלים

היתר בניה – טפסים

נוהל הגשות סף לפתיחת תיק בניה

מדריך להגשת בקשה להיתר בניה

דגשים וטיפים לתושב בתהליך היתר בניה

היתר בניה לדוגמה

טופס בקשה למידע תכנוני

טופס התחייבות מהנדס והצהרתו

טופס בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט או להגדיל מקלט קיים

טופס אישור מודד לסימון מתווה

הודעה על שינוי במינוי

הצהרה על יציבות מבנה קיים

דוח תקינות מקלט לצורך קבלת פטור

הצהרה על כמות פסולת בנייה ועודפי עפר

צו מספר 1809 עבודות ובניינים הפטורים מהיתר

הודעה לוועדה על בניה הפטורה מהיתר

נוהל דרישות לפוטוולטאי כאשר לא עומד בתנאים של הודעה לוועדה 

אופן הגשת תכנית לאשור הרשות הארצית לכבאות והצלה בטיחות אש מחוז יו”ש

אישור מודד לסימון מתווה

שינוי במינוי

הצהרה – יציבות מבנה קיים

התחייבות מהנדס

פטור ממקלט

העתקה וכריתת עצים

 

טופס 4

דגשים לטופס 4

טופס 1 בקשה לחיבור חשמל זמני

מסמכים נדרשים לטופס 4

תצהיר אחראי לביצוע שלד לאישור סיום בניה

תצהיר עורך בקשה לאישור סיום בניה

תצהיר מתכנן שלד לאישור גמר בניה

טופס אישור אגודה או ועד הישוב לטופס 4

טופס בקשה לטופס 6

תצהיר אחראי לביצוע מערכת פוטוולטאית

טופס התחייבות להריסה

 

דיווח

טופס תלונת תושב

טופס עדכון על בניה פלסטינית בלתי חוקית

 

כללי

בקשה לחניית נכה – טופס מקוון

בקשה לחניית נכה קובץ PDF

facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות