בהתאם לצו אלוף 1809, ישנם מבנים הפטורים מהיתר בנייה, אשר חובה לקבל רשות לבניתם מהועדה לתכנון ובנייה. לצפייה בצו לחצו כאן + תיקון לצו לחצו כאן.

הטופס מיועד לתושבים שעליהם לעדכן את הועדה לתכנון ובנייה של המועצה על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר בנייה. 

שימו לב: 

הודעה על פטור מהיתר אינה פוטרת את המודיע מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכלל ההוראות שנקבעו בחוק/בתקנות/בתוכניות החלות על השטח וההנחיות של הוועדה המקומית לתכנון ובניה!

בכל הודעה לועדה יש לצרף את המסמכים המפורטים בצו.

לנוחיותכם, עבודות בניה נפוצות ובהן יש לצרף את המסמכים שלהלן:

  1. גגונים, סככות ופרגולות: נא לצרף אישור מהנדס בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו.
  2. פווטו וולטאי: נא לצרף אישור מהנדס חשמל בדבר קיום התנאים להקמת מתקן פוטו וולטאי ואישור מהנדס לכך שהגג יכול לשאת את המתקן והמתקן יציב. 

לפרטים נוספים:
הועדה לתכנון ובנייה, אגף הנדסה

פרטים אישיים

תיאור העבודות

עדכון על בניית:
עדכון על בניית: (חובה) שדה חובה

מידות המבנה

נא לציין את מידות המבנה המוקם לפי תקנות תכנון ערים כפרים ובניינים (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ט–2019

נא לסמן
נא לסמן (חובה) שדה חובה
Browser not supported