תם הזמן למילוי טופס זה.


בקשות שתגענה ללא הפרטים הנדרשים ו/או לאחר המועד לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני וועדת הבחירה

וועדת הבחירה רשאית לשקול משיקוליה, דרישות העולות על האמור לעיל

המודעה מתייחסת לגברים ונשים כאחד

רק פניות מתאימות תענינה