טופס זה מיועד למילוי ע"י אזרחים וותיקים, תושבי המועצה האזורית שומרון לצורך קבלת שירותים מהאגף לשירותים חברתיים (רווחה).

אנו נעשה כמיטב יכולותינו המקצועיות להעניק לכם ולמשפחותיכם שירות מקצועי, יעיל ונגיש בהתאם לאמור בטופס זה. יודגש כי חתימה על טופס זה במלואו הוא תנאי מחייב להמשך בחינת אפשרות למתן השירותים.
*ניתן להסתייע בעובדי האגף לשירותים חברתיים לצורך מילוי הטופס.
שימו לב - פניות בבקשה לסיוע חומרי/כספי/השמה למסגרת יש לצרף את המסמכים הבאים:
שכירים: 3 תלושי שכר אחרונים של שני בני הזוג
עצמאים: שומת הכנסה שנתית האחרונה
בפנסיה: אישור פנסיה של 3 חודשים אחרונים
מקבלי קצבאות: אישור קצבה של 3 חודשים אחרונים
לא עובדים: אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד
ניתן לפנות לעובדים הסוציאליים ביישובים - לחיפוש העו"ס לפי ישוב לחצו כאן
לפרטים נוספים:
נעמה אליצור
עו"ס אזרחים ותיקים

 

פרטים אישים

בן/בת זוג (חובה) שדה חובה
 
אני פונה אליכם מיוזמתי ועל דעתי ומבקש/ת לבחון אפשרויות לקבל סיוע בתחומים הבאים: (חובה) שדה חובה
 

נהלים:

 1. ידוע לי שחתימתי על טופס זה היא תנאי לקבלת השירותים הנדרשים.
 2. ידוע לי כי הטיפול בפנייתי יהיה בכפוף לכל דין בהתאם להנחיות משרד הרווחה והביטחון החברתי, לרבות הוראות תקנון עבודה סוציאלית (תע"ס), ובכפוף לקיומו של תקציב לצורך מתן השירות, ככל שהעניין רלבנטי לשירות הנדרש.
 3. ידוע לי כי לצורך קבלת טיפול סוציאלי אני ומשפחתי נעבור תהליך אבחון והערכה, שבסופו תתקבל החלטה האם יפתח תהליך טיפולי ובאיזה אופן.
 4. ידוע לי כי אהיה שותף לתהליך האבחון ולקביעת תוכנית הטיפול ויעדי הטיפול עם העובד הסוציאלי המטפל, ואני מתחייב לשתף פעולה בתהליך זה ולמסור כל מדיע רלוונטי שיידרש לצורך קבלת ההחלטה.
 5. ידוע לי כי כל המידע אודותיי יישמר באגף לשירותים חברתיים ויעשה בו שימוש לצורך מתן השירות. ידוע לי כי על המידע שיצטבר בתיק שייפתח לצורך הטיפול בי באגף חלות חובות סודיות, והעברת מידע או שימוש בו על ידי האגף ייעשו אך ורק בהתאם לכל דין ובהתאם להסכמות שלי על ויתור הסודיות, בין היתר בטופס זה.
 6. לאחר שהבנתי כי העניין נדרש לצורך קבלת השירותים מהאגף לשירותים חברתיים, אני נותן את הסכמתי לאגף לשירותים חברתיים להעביר מידע על אודותיי (פרטים אישיים, מהות הנזקקות ופרטים בסיסים על אודות הסיוע הנדרש) אל משרד הרווחה והביטחון החברתי, בהיותו האחראי על מתן שירותי הרווחה בישראל המתקצב את השירותים ומפקח על עבודת המחלקות לשירותים חברתיים ועל מתן השירותים.
 7. ידוע לי כי המידע על אודותיי ישמר במאגרי המידע של האגף לשירותים חברתיים ובאמגרי המידע של משרד הרווחה והביטחון החברתי. המידע יישמר ברמת אבטחה גבוהה ותוך שמירה על סודיות בהתאם לכל דין.
 8. ידוע לי כי השימוש במידע יהיה לצורך מתן השירותים ולצורך תקצובם, וכן לצורכי פיקוח ולביצוע ניתוחים סטטיסטים ומחקרים לצורך פיתוח שירותי רווחה וקביעת מדיניות.
 9. אני נותן את הסכמתי לאגף לשירותים חברתיים ולמשרד הרוווחה והביטחון החברתי להעביר מידע על אודותיי לנותני שירותים הנמצאים בהתקשרות עם האגף לשירותים חברתיים או עם משרד הרווחה והביטחון החברתי, אם הדבר יידרש לצורך קבלת השירותים.
 10. אני נותן את הסכמתי לאגף לשירותים חברתיים למסור מידע על אודותיי אל המוסד לביטוח לאומי וכן נותן את הסכמתי למוסד לביטוח לאומי להעביר אל האגף כל מידע על אודותיי, לרבות מידע על קצבאות ועל גמלאות להן אני או משפחתי זכאים או נהיה זכאים.
 11. אני מתחייב להתנהג בכבוד וללא נקיטת אלימות מילולית או פיזית כלפי העובדים וכלפי הרכוש באגף לשירותים חברתיים.

התחייבות בדבר שמירה על נהלים

קריאת הנהלים (חובה) שדה חובה

 
פנייתי כוללת בקשה לסיוע חומרי/כספי/השמה למסגרת (חובה) שדה חובה

 
 
Browser not supported