אדם הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה להשגה שהגיש רשאי תוך 30 יום ערר לועדת הערר שליד המועצה האזורית שומרון.
את הערר יש לרשום עבור: ועדת הערר שליד המועצה האזורית שומרון
ולהגיש באחת מהאפשרויות הבאות:

  • באמצעות טופס מקוון זה.
  • בדואר רשום ב-5 עותקים: ת.ד. 120 אזוה"ת ברקן 4482100

    פרטי הפונה

    אין להשתמש בתווים לא חוקיים לדוג: ()@ -_
    אין להשתמש בתווים לא חוקיים לדוג: ()@ -_

    פרטי הפנייה