מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי, תוך 90 יום ממועד קבלת הודעת התשלום הראשונה וכן בכל שנת מס עד 31 במרץ, להשיג עליה לפני מנהל הארנונה, על יסוד טענה מטענות אלה:

 • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו.
 • הוא אינו מחזיק כמשמעותו בפקודת המועצות האזוריות.
 1. את ההשגה יש לרשום עבור מנהל/ת הארנונה ולהגיש באחת מהאפשרויות הבאות:
 • באמצעות טופס מקוון זה.
 • בדואר רשום: ת.ד. 120 אזוה"ת ברקן 4482100 .
 • במסירה אישית במחלקת הארנונה בשעות קבלת הקהל המפורסמות באתר המועצה.
 1. על ההשגה לכלול את מספר הנכס לגביו מוגשת ההשגה, כתובת דואר למשלוח המענה וכתובת דוא"ל.
 2. מנהל הארנונה ישיב למגיש ההשגה תוך שישים ימים מיום קבלת ההשגה במחלקת הארנונה.
 3. הגשת השגה אינה פוטרת מתשלום הארנונה במלואה במועדים שנקבעו.
 4. כל פיגור בתשלום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.
 5. אדם הרואה עצמו נפגע מתשובת מנהל הארנונה רשאי תוך 30 יום ערר לועדת הערר שליד המועצה האזורית שומרון.

פרטי הפונה

אין להשתמש בתווים לא חוקיים לדוג: ()@ -_
אין להשתמש בתווים לא חוקיים לדוג: ()@ -_

פרטי הפנייה