ייפוי כוח מתמשך נועד לאפשר לאדם לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו כאשר הוא לא יוכל לקבל עוד החלטות בעצמו. ייפוי כוח מתמשך יכול להיות בעניינים אישיים (כולל רפואיים) ובענייני רכוש, בכולם או בחלקם. הוא רלוונטי רק לתחומים שצוינו בו במפורש.

לפרטים ומידע נוסף:

תחומי ייפוי כוח

ישנם מספר תחומים אותם ניתן להגדיר בייפוי הכוח:

 • עניינים אישיים  - רווחתו האישית של האדם לצרכיו היומיומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. חשוב לדעת שניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד  (בלי להתייחס לשאר העניינים האישיים).

 • ענייני רכוש - טיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם.

בכל מקרה בייפוי כוח יש להגדיר את התחומים אליו הוא מתייחס והוא יהיה רלוונטי רק למה שצויין בו במפורש. 

איך מכינים ייפוי כח מתמשך?

את ייפוי הכוח המתמשך יש לערוך על גבי טפסים מיוחדים ולחתום עליהם בפני עו"ד עם הכשרה מיוחדת וללא עניין אישי בייפוי הכוח. לרשימת עורכי הדין המוסמכים לעריכת ייפוי כוח מתמשך לחצו כאן.
לאחר עריכת ייפוי הכוח, יש להפקיד את המסמך באופן מקוון אצל האפוטרופוס הכללי - להפקדה לחצו כאן.

אם מדובר בייפוי כוח לנושאים רפואיים בלבד, ניתן לערוך אותו בפני כל עורך דין (גם מי שלא עברו הכשרה מיוחדת בנושא), וכן בפני רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג או אח מוסמך.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך תהיה באחד משני המקרים הבאים, לפי מה שנקבע בייפוי הכוח:

 • במועד שבו האדם הממנה לא יהיה עוד מסוגל להבין בדבר אשר לשמו ניתן ייפוי הכוח. אם אין הוראות מפורשות לגבי תנאי כניסת ייפוי הכוח לתוקף, תידרש חוות דעת רפואית המוכיחה את חוסר המסוגלות. לגבי ייפוי כוח לעניינים רכושיים, ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף גם אם האדם עדיין מסוגל להבין בדבר.

 • בהתקיים תנאים מסוימים, שנקבע בייפוי הכוח כי אם הם מתקיימים ייפוי הכוח ייכנס לתוקף (למשל אשפוז פסיכיאטרי, כניסה למצב סיעודי וכדומה).

יש ליידע את כל הסובבים את האדם את האפוטרופוס הכללי על הכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך. לשם כך, יש לשלוח הצהרה על כניסה לתוקף לאפוטרופוס הכללי בצירוף המסמכים המעידים על הצורך בייפוי הכוח המתמשך. לשליחת הצהרה לחצו כאן.

מיופה הכוח יהיה רשאי לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך. על מיופה הכוח להציג לכל דורש את מסמך ייפוי הכוח הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי ותאריך הכניסה לתוקף. המסמך יכובד על-ידי הגופים הרלוונטיים לתחומים שהוגדרו בייפוי הכוח (כגון גופים פיננסיים או גורמים רפואיים).

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך יפקע אם התקיים אחד המצבים הבאים:

 • תנאי מסוים שהאדם קבע בייפוי הכוח התממש.

 • מת מייפה הכוח או מיופה הכוח.

 • חל שינוי במצבו של מיופה הכוח והוא כבר אינו עומד בתנאים הנדרשים.

 • מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע ורישיונו נשלל.

 • מיופה הכוח הודיע בכתב למייפה הכוח (או לבן זוגו) שהוא אינו מעוניין לשמש עוד מיופה כוח.

 • מיופה הכוח היה בן זוגו של מייפה הכוח וקשר הנישואין פקע.

 • מיופה הכוח היה ידוע בציבור של מייפה הכוח וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע.

יש למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי באופן מקוון - למסירת הודעה לחצו כאן.

ביטול ייפוי כוח מתמשך

האדם הממנה רשאי לבטל את ייפוי הכוח.
אם ייפוי הכוח כבר נכנס לתוקף והאדם הממנה חתם על סעיף שמגביל את אפשרותו לבטל את ייפוי הכוח המתמשך יש לקבל את אישור בית המשפט לצורך הביטול.
בנוסף, קרוביו וידידיו של האדם יכולים לבטל את ייפוי הכוח אם קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות לתפקוד מיופה הכוח או אם הנסיבות לייפוי הכוח מצדיקות את ביטולו (למשל חתימה תחת הפעלת לחץ).

יש למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי באופן מקוון - למסירת הודעה לחצו כאן.