קצבת 'אזרח ותיק' נועדה להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה. הקצבה משולמת מגיל הפרישה עד גיל 70 בהתאם לגובה ההכנסות ומגיל 70 ללא תלות בגובה ההכנסות. מקצבת הזיקנה לא מנוכים מסים כלשהם, חוץ מתשלום עבור ביטוח בריאות ממלכתי שמקוזז אוטומטית מהקצבה או כאשר ישנם חובות.

תנאי זכאות:

  • הגעה לגיל הזכאות (גיל פרישה עם מבחן הכנסות או גיל 70 ללא תלות בגובה ההכנסות).

  • ביטוח בביטוח זקנה - תושבי ישראל מבוטחים בביטוח זקנה מגיל 18. נשים שעלו לארץ. זכאיות אם עלו לפני גיל פרישה. גברים שעלו זכאים אם עלו לפני גיל 60-62. אם עלו מאוחר יותר, זכאים לגמלת זקנה מיוחדת (למידע על הקצבה המיוחדת לחצו כאן).

  • השלמת תקופת האכשרה - פרק זמן שבו אדם חייב להיות מבוטח כתנאי לקבלת קצבת זקנה. במקרים רבים נשים פטורות מתקופת אכשרה. לבדיקת זכאות באתר הביטוח הלאומי לחצו כאן.

  • תשלום דמי ביטוח לאומי כחוק.

אופן הגשת התביעה: כדי לקבל את הקצבה חייבים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי - לתביעה באתר הביטוח לאומי לחצו כאן.

סכום הקצבה: סכום הקצבה מורכב מקצבה בסיסית ומתוספות שמותנות במספר השנים שבהן מקבל הקצבה היה מבוטח ואם חיים עמו בני משפחה.

תוספות
קצבת זקנה מורכבת מהסכום הבסיסי ומסכומים שנוספים אליו, בהתאם לתנאים הבאים:

תוספת ותק: תוספת בשיעור 2% לקצבה עבור כל שנת ביטוח מלאה (12 חודשי ביטוח, רצופים).

תוספת דחיית קצבה: תוספת בשיעור 5% לקצבה (כולל תוספת הוותק) עבור כל שנה שתשלום הקצבה נדחה בגלל הכנסות מעבודה בין גיל הפרישה עד גיל הזכאות לקצבת אזרח ותיק. התוספת משולמת עבור שנים שבהן לא הייתה זכאות לקצבת אזרח ותיק בגלל הכנסות מעבודה, או בעקבות ויתור על קבלת קצבה חלקית.

תוספת עבור בן/בת זוג וילדים התלויים באזרח הותיק: עשויה להיות תוספת עבור בת זוג, בן זוג וילדים של מקבל הקצבה, בהגדרתם על פי חוק ביטוח אזרח ותיק. ילד מוגדר כבן או בת לרבות ילד חורג, ילד מאומץ או נכד שכל פרנסתו על האזרח הותיק, עד גיל 18 או בין גיל 18-24 שעונה על הקריטריונים מפורטים באתר המוסד לביטוח לאומי.