אגף יישובים ומתנ"ס מבקשים לקבל הצעות מחיר לניהול מוסיקלי

עבור פסטיבל הכליזמרים הבינלאומי ה- 7 בשומרון (פסטיבל עלמא)

 

הגשת הצעה עד יום ראשון ד' ניסן תשפ"ג 26/03/23 בטופס זה בלבד

לפרטים נוספים ובירורים:

הדס ארנרייך
מנהלת מחלקת תרבות
 
תם הזמן למילוי טופס זה.

הוועדה שומרת לעצמה את הזכות לקביעת הקריטריונים לקבלת ההצעה המתאימה.

הוועדה רשאית לא לבחון הצעה שלא הוגשה כראוי.

העמותה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להאריך את המועד להגשת הצעות. למציעים לא תהיה כל טענה, דרישה, או תביעה בעניין זה.