ברוכים הבאים לאגף לשירותים חברתיים במועצה אזורית שומרון

כחלק מתהליך מתן שירות סוציאלי באגף אתם מתבקשים למלא טופס זה.
אנו נעשה כמיטב יכולותינו המקצועיות, בכפוף לקריטריונים לפתיחת תיק במחלקה לשירותים חברתיים ולקיומו של תקציב למתן השירות ולסדרי עדיפויות מקצועיים ואחרים להעניק לכם ולמשפחותיכם שירות מקצועי, יעיל ונגיש בהתאם לאמור בטופס זה. יודגש כי חתימה על טופס זה במלואו הוא תנאי מחייב להמשך בחינת אפשרות למתן התערבות מקצועית.

 

שימו לב - פניות בבקשה לסיוע חומרי/כספי/השמה למסגרת יש לצרף את המסמכים הבאים:
שכירים: 3 תלושי שכר אחרונים של שני בני הזוג
עצמאים: שומת הכנסה שנתית האחרונה
בפנסיה: אישור פנסיה של 3 חודשים אחרונים
מקבלי קצבאות: אישור קצבה של 3 חודשים אחרונים
לא עובדים: אישור מביטוח לאומי על מעמד לא עובד

לפרטים ניתן לפנות לעובדים הסוציאליים ביישובים - לחיפוש העו"ס לפי ישוב לחצו כאן

טל כלף
מזכירת האגף

 

פרטים אישים

בן/בת זוג (חובה) שדה חובה
אני פונה אליכם מיוזמתי ועל דעתי ומבקש/ת לבחון אפשרויות לקבל סיוע בתחומים הבאים: (חובה) שדה חובה
 

נהלים:

ידוע לי כי הטיפול בפנייתי יהיה בכפוף לחוק שירותי הסעד התשי"ח  1958 והתקנות שהותקנו מכוחו, ובהתאם להנחיות משרד הרווחה והביטחון החברתי, לרבות הוראות התע"ס (תקנון עבודה סוציאלית), ובכפוף לקריטריונים לפתיחת תיק במחלקה לשירותים חברתיים ולקיומו של תקציב למתן השירות.

  1. ידוע לי כי לצורך קבלת טיפול סוציאלי, אני ומשפחתי נעבור תהליך אבחון והערכה, שבסופו תתקבל החלטה האם יפתח תהליך טיפולי ובאיזה אופן. אני מתחייב לשתף פעולה בתהליך זה ולמסור כל מידע רלוונטי שיידרש לצורך קבלת ההחלטה.
  2. ידוע לי כי אהיה שותף לתהליך האבחון ולקביעת יעדי הטיפול, ובסיום התהליך אחתום על טופס הצהרת מחוייבות הדדית מול העובד הסוציאלי המטפל. בטופס זה תקבע תכנית הטיפול בשיתוף ובהסכמה עמי, ויוגדרו המחויבויות ההדדיות לתהליך - שלי כמקבל שירות ושל המחלקה כנותנת השירות. ידוע לי כי על המידע שיצטבר בתיק שייפתח לצורך הטיפול בי באגף חלה חובת סודיות, והעברת מידע או שימוש בו על ידי האגף ייעשו אך ורק בהתאם לכל דין ובהתאם להסכמות שלי על ויתור הסודיות בטופס זה.
  3. ידוע לי כי מידע אודותיי יועבר אל משרד הרווחה והביטחון החברתי ואני אף נותן בכך את הסכמתי למשרד הרווחה והביטחון החברתי למסור מידע על אודותיי לאגף לשירותים חברתיים, בהתאם לצורך.
  4. אני נותן את הסכמתי לאגף לשירותים חברתיים למסור ולקבל מידע על אודותיי, לרבות מידע על גמלת סיעוד לו אקבלה, אל ומהמוסד לביטוח לאומי.
  5. ידוע לי כי שירות המותנה בהשתתפות עצמית במימונו יינתן לי בכפוף להתחייבותי לשלם את גובה ההשתתפות העצמית שייקבע לי בהתאם למבחני הזכאות הרלוונטיים לאותו עניין.

 

קריאת הנהלים (חובה) שדה חובה
 

התחייבות בדבר שמירה על נהלים

 
פנייתי כוללת בקשה לסיוע חומרי/כספי/השמה למסגרת (חובה) שדה חובה

 
 
Browser not supported