מזכירת ועדת ערר שליד מועצה אזורית שומרון: יערית מתנה - bituach@shomron.org.il 

הגשת השגה על חיוב ארנונה

מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי, תוך 90 יום ממועד קבלת הודעת התשלום הראשונה וכן בכל שנת מס עד 31 במרץ, להשיג עליה לפני מנהל הארנונה, על יסוד טענה מטענות אלה:

 • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
 • נפלה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו.
 • הוא אינו מחזיק כמשמעותו בתקנון.
 1. את ההשגה יש לשלוח בדואר רשום למחלקת הגביה או במסירה אישית לכתובת: מחלקת ארנונה, ת.ד. 120 אזוה"ת ברקן 4482100.
 2. על ההשגה לכלול את מספר הנכס לגביו מוגשת ההשגה, כתובת דואר למשלוח המענה, ניתן לציין בנוסף גם כתובת דוא"ל ו/או מספר פקס.
 3. מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך שישים ימים מיום קבלת ההשגה במחלקת הגביה.
 4. הגשת השגה אינה פוטרת מתשלום הארנונה במלואה במועדים שנקבעו.
 5. כל פיגור בתשלום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

הגשת ערר

 • הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, לא יאוחר מהיום השלושים שלאחר היום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה לפני ועדת ערר שליד מועצה אזורית שומרון.
 • את הערר יש להגיש ב-5 עותקים למזכירת ועדת הערר, ת"ד 120 אזוה"ת ברקן 4482100.
 • הגשת ערר אינה פוטרת מתשלום הארנונה במלואה במועדים שנקבעו.
 • כל פיגור בתשלום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

ועדת ערר

 • ערר שידחה ע"י מנהל הארנונה יועבר להחלטת ועדת הערר.
 • זימון לדיון בערר ישלח מטעם מזכירות הועדה בדואר רשום לפחות 15 יום ממועד הדיון.
 • במקרים בהם תחליט הועדה לדון בערר ללא קיום דיון – תישלח החלטתם בדואר רשום לשני הצדדים.
 • המתנה לדיון בפני ועדת הערר אינה פוטרת מתשלום הארנונה במלואה במועדים שנקבעו.
 • כל פיגור בתשלום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

להחלטות ועדת ערר שליד מועצה אזורית שומרון לחצו כאן