קבוצה משנית (תיאור העסק) שם העסק (תת קטגוריה) חייב ברישיון הערות
2.1 גז 2.1 א – גז – מילוי מיכלים ומיכליות. כן  
2.1 גז 2.1 ב – גז – אחסונו, למעט במתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז כן צריכה עצמית – צריכה ביתית.
2.1 גז 2. ג – גז – מכירתו, חלוקתו כן  
2.1 גז 2.1 ד – גז – שינועו, למעט שינוע בצנרת ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלו כן  
2.1 גז 2.1 ה – גז – תיקון מיכלים כן  
2.1 גז 2.1 ו – גז – חניון למכליות כן  
2.1 גז 2.1 ז – תחנת תדלוק בגז כן  
2.2 דלק לסוגיו 2.2 א – דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק כן  
2.2 דלק לסוגיו 2.2 ב – דלק לסוגיו – בית זיקוק כן  
2.2 דלק לסוגיו 2.2 ג – דלק לסוגיו – שינועו בצנרת כן  
2.2 דלק לסוגיו 2.2 ד – דלק לסוגיו – אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976. כן  
2.2 דלק לסוגיו 2.2 ה – דלק לסוגיו – מסופי דלק כן  
2.2 דלק לסוגיו 2.2 ז – דלק לסוגיו – חניון למכליות דלק כן  
2.2 דלק לסוגיו 2.2 ח – דלק לסוגיו – שינועו במכליות כן  
2.3 פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסון   כן  
2.4 תחנת כוח   כן