בהתאם לסעיף 11 לחוק עזר לשומרון (ביוב) התשע"ח 2018 מינתה מליאת המועצה האזורית שומרון בתאריך 23.6.19 את מהנדס המועצה, גזבר המועצה, מנהל מחלקת הביוב ויועמ"ש המועצה כחברי הוועדה להפחתת אגרת הביוב בהתאם לחוק העזר.

מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  1. שובר/י הארנונה נשוא חודש/י הנזילה.
  2. כרטסת הנה"ח/דף מיסי ישוב על שם התושב המשקף את הזיכוי שניתן בעקבות הנזילה. 
  3. אסמכתא על תיקון הנזילה.
  4. טופס "הצהרת ספק המים על זיכוי בגין נזילה בנכס למגורים" חתום ע"י מזכיר הישוב בלבד
  5. דו"ח קר"מ בתקופת הנזילה - לישובים בהם מתבצעת קר"מ (קריאת מים מרחוק).
  6. ריכוז צריכות מים לתקופת הנזילה - לישובים בהם אין קר"מ (קריאת מים מרחוק).

בקשה שלא תועבר במלואה כנדרש - לא תידון בוועדה

פרטים נוספים: מחלקת תשלומי אגרות, היטלים ושירותים

פרטי הנכס שבגינו מוגשת הבקשה

יש לרשום את מס' הנכס כפי שמופיע בשובר הארנונה
האם קיימת בריכה בנכס?
האם קיימת בריכה בנכס? (חובה) שדה חובה
יש לפרט מהות הנזילה, כיצד אותרה וכיצד ותוקנה

פרטי המשלם

אין להשתמש בתווים לא חוקיים לדוג: ()@ -_
אין להשתמש בתווים לא חוקיים לדוג: ()@ -_

צירוף מסמכים

שימו לב - הקובץ לחתימה נמצא בתחילת הטופס

הצהרת מגיש הבקשה

אמות המידה על פיהן פועלת הוועדה כפי שאושרו במליאת המועצה

1. הועדה תבחן כל מקרה לגופו תוך בחינת ההפרש שבין כמות המים שנמדדה במד המים המותקן בנכס נשוא הבקשה, לבין כמות המים שהוזרמה למערכת הביוב על ידי אותו נכס (בהיעדר מד מים – כמות המים שבעדה מחויב הצרכן בתשלום אגרת מים ע"י ספק המים). ככל והמקרה חריג ו/או ההפרש גבוה יותר בצורה ניכרת - תיטה הועדה לקבל את הבקשה.

2. הועדה תבחן את טיב השפכים המוזרמים למערכת הביוב על ידי הנכס נשוא הבקשה והשפעתם עליה. לעניין זה, תשקול הועדה בין שיקוליה גם את גודלו של הנכס ואת השימוש הנעשה בו, וככל ואין המדובר בשפכים חקלאיים ו/או תעשייתיים אשר יש בהם כדי להכביד על מערכת הביוב אליה מחובר הנכס, תיטה הועדה לקבל את הבקשה.

3. הועדה תבחן את השפעתה של ההפחתה נשוא הבקשה על יכולתה של המועצה לקיים את מערכת הביוב. ככל ואין המדובר בהפחתה משמעותית מבחינה כספית, תיטה הועדה לקבל את הבקשה. כמו כן, תנהל הועדה מעקב על מכלול ההפחתות המצטבר של אגרת הביוב המאושרות על ידי הועדה, על מנת לבחון גם את ההפחתה המצטברת, ואת השפעתה על יכולתה של המועצה לקיים את מערכת הביוב.

4. הועדה תבחן האם בטרם הגשת הבקשה לוועדה, הנכס נשוא הבקשה נהנה מהנחה אחרת מאגרת ביוב ו/או מהקצבה לצרכי גינון ו/או תעשייה ו/או הנחה לצרכן גדול ו/או כל הנחה או הטבה אחרת באגרת ביוב. ככל ואין המדובר בנכס אשר נהנה מהנחה אחרת, תיטה הועדה לקבל את הבקשה.

נא לסמן
נא לסמן (חובה) שדה חובה
נא לסמן על בסיס איזה סעיף מאמות המידה הבקשה מתבססת
נא לסמן על בסיס איזה סעיף מאמות המידה הבקשה מתבססת (חובה) שדה חובה
נא סמן
נא סמן (חובה) שדה חובה

פרטי מגיש הבקשה

Browser not supported