חיוב אגרת שילוט הינו בהתאם לחוק עזר לשומרון (מודעות ושלטים), התשע"ב-2012 לצפייה בחוקי לחצו כאן.

החיוב מתבצע ע"י מחלקת תשלומי אגרות היטלים ושירותים.

  1. השומה נשלחת אחת לשנה בגין שלטים המוצבים בתחום המועצה האזורית שומרון.
  2. החיוב לשלט נקבע לפי סוגו, גודלו ומיקומו.
  3. על כל שינוי בשלט / הסרה / החלפה – יש לדווח למחלקה בכתב בצירוף תצלום המעיד על כך + מועד השינוי.
  4. כתובת דוא"ל: gviya4@shomron.org.il
  5. מספר פקס: 03-9061169
  6. כתובת דואר: ת"ד 120, אזוה"ת ברקן 4482100
  7. השומה תישלח בכל שנה עבור כל שלט בגינו דווח או ידוע למחלקה וזאת עד למועד קבלת הודעה בכתב למחלקה על הסרתו.
  8. שלט שהוצג לאחר ה-30 ביוני יחוייב במחצית האגרה השנתית וזאת בתנאי שמציג השלט הודיע על כך במועד ובכתב למחלקה.
  9. באחריות שולח ההודעה לוודא קבלתה במחלקת תשלומי אגרות היטלים ושירותים.