קבוצה משנית (תיאור העסק)שם העסק (תת קטגוריה)חייב ברישיוןהערות
2.1 גז2.1 א – גז – מילוי מיכלים ומיכליות.כן
2.1 גז2.1 ב – גז – אחסונו, למעט במתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגזכןצריכה עצמית – צריכה ביתית.
2.1 גז2. ג – גז – מכירתו, חלוקתוכן
2.1 גז2.1 ד – גז – שינועו, למעט שינוע בצנרת ולרבות מתקן לשינוי לחץ שלוכן
2.1 גז2.1 ה – גז – תיקון מיכליםכן
2.1 גז2.1 ו – גז – חניון למכליותכן
2.1 גז2.1 ז – תחנת תדלוק בגזכן
2.2 דלק לסוגיו2.2 א – דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוקכן
2.2 דלק לסוגיו2.2 ב – דלק לסוגיו – בית זיקוקכן
2.2 דלק לסוגיו2.2 ג – דלק לסוגיו – שינועו בצנרתכן
2.2 דלק לסוגיו2.2 ד – דלק לסוגיו – אחסונו בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים (אחסנת נפט), התשל"ז-1976.כן
2.2 דלק לסוגיו2.2 ה – דלק לסוגיו – מסופי דלקכן
2.2 דלק לסוגיו2.2 ז – דלק לסוגיו – חניון למכליות דלקכן
2.2 דלק לסוגיו2.2 ח – דלק לסוגיו – שינועו במכליותכן
2.3 פחם לסוגיו הכנה, עיבוד ואחסוןכן
2.4 תחנת כוחכן
facebook
שינוי גודל גופנים
ניגודיות