השגות, עררים ואגרת שילוט
גודל טקסט      
ישובי המועצה
רבנות שומרון
תעשייה
תיירות
מועצה בחירום
יזכור
פניות ציבור

השגות, עררים ואגרת שילוט

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

בערבי חג ובחוה"מ - מחלקת הגביה סגורה 

יום א' 08:30-12:30, 13:30-16:00, יום ב' 08:30-12:30, יום ג' 12:30-16:00, יום ה' 08:30-12:30

יום ד' המחלקה סגורה לקבלת קהל ומענה טלפוני

טלפון: 03-9061160    פקס: 03-9061169        כתובת דוא"ל:gviya@shomron.org.il

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 120 אזוה"ת ברקן 4482100

 

תושב ותעשיין יקר,

 

v      הגשת השגה על חיוב ארנונה

1.       מי שחויב בתשלום ארנונה כללית רשאי, תוך 90 יום ממועד קבלת הודעת התשלום, להשיג עליה לפני מנהל הארנונה, על יסוד טענה מטענות אלה:

·         הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום;

·         נפלה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו;

·         הוא אינו מחזיק כמשמעותו בתקנון.

2.       את ההשגה יש לשלוח בדואר רשום למחלקת הגביה או במסירה אישית.

3.       על ההשגה לכלול את מספר הנכס לגביו מוגשת ההשגה, כתובת למשלוח המענה – דואר + דוא"ל + פקס.

4.       מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך שישים ימים מיום קבלת ההשגה במחלקת הגביה.

5.       הגשת השגה אינה פוטרת מתשלום הארנונה במלואה במועדים שנקבעו.

6.       כל פיגור בתשלום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

 

v      הגשת ערר

1.       הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, לא יאוחר מהיום השלושים שלאחר היום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה לפני ועדת ערר שליד מועצה אזורית שומרון.

2.       את הערר יש להגיש ב-4 עותקים למזכירת ועדת הערר, ת"ד 120 אזוה"ת ברקן 4482100.

3.       הגשת ערר אינה פוטרת מתשלום הארנונה במלואה במועדים שנקבעו.

4.       כל פיגור בתשלום ישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

 

v      ועדת ערר

1.       ערר שידחה ע"י מנהל הארנונה יועבר להחלטת ועדת הערר.

2.       זימון לדיון בערר ישלח מטעם מזכירות הועדה בדואר רשום לפחות 15 יום ממועד הדיון.

3.       במקרים בהם תחליט הועדה לדון בערר ללא קיום דיון – תישלח החלטתם בדואר רשום לשני הצדדים.

 

v      אגרת שילוט

1.       החיוב הינו בהתאם לחוק העזר מודעות ושלטים.

2.       השומה נשלחתאחת לשנהבגין שלטים המוצבים בתחום המועצה האזורית שומרון.

3.       החיוב לשלט נקבע לפי סוגו, גודלו ומיקומו.

4.       על כל שינוי בשלט / הסרה / החלפה – יש לדווח בכתב למחלקת הגביה ובמועד.

5.       השומה תישלח בכל שנה עבור כל שלט וזאת עד למועד קבלת הודעה בכתב במחלקת הגביה על הסרתו.

6.       שלט שהוצג לאחר ה-30 ביוני יחוייב במחצית האגרה השנתית וזאת בתנאי שמציג השלט הודיע על כך במועד ובכתב למחלקת הגביה.

7.       באחריות שולח ההודעה לודא קבלתה במחלקת הגביה.

דרונט בניית אתרים