הנחות בארנונה - יעל הלוי
גודל טקסט      
רבנות שומרון
תיירות
ישובי המועצה
תעשייה
מועצה בחירום
יזכור
פניות ציבור

הנחות בארנונה - יעל הלוי

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

 

יום א' 08:30-12:30, 13:30-16:00, יום ב' 08:30-12:30, יום ג' 12:30-16:00, יום ה' 08:30-12:30,

יום ד' המחלקה סגורה לקבלת קהל ומענה טלפוני

 

 

טלפון: 03-9061160 שלוחה 4    פקס: 03-9757619        כתובת דוא"ל:arnona@shomron.org.il

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 120 אזוה"ת ברקן 4482100

 

תושב יקר,

v      הנחות בארנונה ניתנות על חיוב בסיווג מגורים בלבד ובהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג- 1993.

v      לכל בקשה להנחה יש לצרף את טופס הבקשה המתאים.

v      לכל בקשה להנחה יש לצרף צילום ת.ז.+ספח של מבקש ההנחה.

v      במידה וכתובת המגורים של מבקש ההנחה אינה תואמת לכתובת הנכס - יש להציג אישור מהרשות בה רשום שלא מקבל שם הנחה.

v      באחריות מגיש הבקשה לוודא שכל המסמכים התקבלו במלואם במחלקת הגביה.

v      תושב אשר עונה על מספר קריטריונים המזכים בהנחה לפי חוק, יזכה להנחה אחת בלבד - הגבוהה מביניהן.

v      באחריות מגיש הבקשה לוודא שכל המסמכים התקבלו במלואם במחלקת הגביה.

v      בקשה להנחה אשר לא תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים - תידחה.

 

דפי מידע - הנחות בארנונה

 

להלן הנחיות למילוי הטפסים וקישור להורדת הטפסים:

 

בקשות להנחה בארנונה לכל שנת 2017 - יש להגיש בין התאריכים 1.1.2017-31.03.2017

*  *  *

בקשות להנחה בארנונה אשר יוגשו בין התאריכים 1.4.2017-31.10.2017

יעודכנו לזכאים מיום קבלת ההנחה במלואה במחלקת הגביה

*  *  *

בקשות שיתקבלו מהתאריך 1.11.2017 - לא יאושרו

 

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים (לפי מבחן הכנסה) - טופס 1 (כחול) (תקנה 2(8)

·         יש למלא את הטופס על כל פרטיו ולחתום מאחור.

·         יש לצרף לבקשה תלושי שכר של 2 בני הזוג של שלושת החודשים  הקודמים למועד הגשת הבקשה.

·         במידה ואחד מבני הזוג אינו עובד – יש לצרף תצהיר העדר הכנסות – מצ"ב בהמשך.

·         יש לצרף לבקשה דפי בנק מכל חשבונות הבנק של שלושת החודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה.

טופס - תצהיר העדר הכנסות נוספות

טופס תצהיר הורה יחיד -  מקוון /  pdf

 

בקשה להנחה לועדת הנחות - טופס 2(ירוק) (תקנות 18 ו-19)

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגוריםלמחזיק שהוא "נזקק" על פי חוק

·         יש לצרף דו"ח מעובד סוציאלי של המועצה.

·         יש למלא את הטופס על כל פרטיו ולחתום מאחור.

·         יש לצרף לבקשה תלוש ישכר של 2 בני הזוג של שלושת החודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה.

·         במידה ואחד מבני הזוג אינו עובד – ישלצרף תצהיר העדר הכנסות – מצ"ב בהמשך.

·         יש לצרף לבקשה דפי בנק מכל חשבונות הבנק של שלושת החודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה.

·         מומלץ לצרף לבקשה כל מסמך המעיד על מצב כלכלי קשה, הוצאות חריגות או מצב רפואי.

 

 

בקשה להנחה בארנונה בגין נכס ריק 

 

טופס מקוון 

טופס PDF

 

 מחזיק של נכס ריק שאין משתמשים בו ברציפות לפחות 30 יום, יוכל ליהנות מהנחה בשיעור של 100% למשך תקופה מצטברת שלא תעלה על ששה חודשים.

1.       ההנחה תינתן לנכס ריק פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו.

2.       על מבקש ההנחה להודיע למח' הגביה בכתב על היות הנכס ריק בתחילת התקופה באמצעות הטופס המצ"ב.

3.       באם ההנחה תאושר, תחולתה תהיה החל מיום קבלת הבקשה במח' הגביה.

 

בקשה להנחה בארנונה עקב נכס שנהרס

טופס מקוון 

טופס PDF

בניין שחלות עליו ארנונות לפי התקנון, שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו, ונמסרה למועצה הודעה בכתב על כך,

לא יהיו הבעל או המחזיק אחראים לתשלום כל שיעור משיעורי הארנונות על בנין שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה.

(סעיף 69 בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט - 1979)

טבלת מבחן הכנסה (משרד הפנים) והחלטות מליאה בדבר הנחות בארנונה

דרונט בניית אתרים