הנחות בארנונה - יעל הלוי
גודל טקסט      
רבנות שומרון
ישובי המועצה
תיירות
תעשייה
מועצה בחירום
יזכור
פניות ציבור

הנחות בארנונה - יעל הלוי

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:

 

יום א' 08:30-12:30, 13:30-16:00, יום ב' 08:30-12:30, יום ג' 12:30-16:00, יום ה' 08:30-12:30,

יום ד' המחלקה סגורה לקבלת קהל ומענה טלפוני

 

 

טלפון: 03-9061160   פקס: 03-9757619        כתובת דוא"ל:arnona@shomron.org.il

כתובת למשלוח דואר: ת"ד 120 אזוה"ת ברקן 4482100

 

תושב יקר,

v      הנחות בארנונה ניתנות על חיוב בסיווג מגורים בלבד ובהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג- 1993.

v      לכל בקשה להנחה יש לצרף את טופס הבקשה המתאים.

v      לכל בקשה להנחה יש לצרף צילום ת.ז.+ספח של מבקש ההנחה.

v      במידה וכתובת המגורים של מבקש ההנחה אינה תואמת לכתובת הנכס - יש להציג אישור מהרשות בה רשום שלא מקבל שם הנחה.

v      באחריות מגיש הבקשה לוודא שכל המסמכים התקבלו במלואם במחלקת הגביה.

v      תושב אשר עונה על מספר קריטריונים המזכים בהנחה לפי חוק, יזכה להנחה אחת בלבד - הגבוהה מביניהן.

v      באחריות מגיש הבקשה לוודא שכל המסמכים התקבלו במלואם במחלקת הגביה.

v      בקשה להנחה אשר לא תוגש בצירוף כל המסמכים הנדרשים - תידחה.

 

דפי מידע - הנחות בארנונה

הערות חשובות:

1.  חייל בסדיר נדרש להציג תעודת חוגר וצילום ת.ז. וספח מלא.

2.  אזרח ותיק שאינו מקבל קיצבה מביטוח לאומי - נדרש להציג צילום ת.ז וספח מלא

     + דף בנק ש חודש מלא מכל חשבונות הבנק שעל שמו.

 

להלן הנחיות למילוי הטפסים וקישור להורדת הטפסים:

 

בקשות להנחה בארנונה לכל שנת 2018 - יש להגיש בין התאריכים 1.1.2018-31.03.2018

*  *  *

בקשות להנחה בארנונה אשר יוגשו בין התאריכים 1.4.2018-31.10.2018

יעודכנו לזכאים מיום קבלת ההנחה במלואה במחלקת הגביה

*  *  *

בקשות שיתקבלו מהתאריך 1.11.2018 - לא יאושרו

 

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים (לפי מבחן הכנסה) - טופס 1 (כחול) (תקנה 2(8)

·         יש למלא את הטופס על כל פרטיו ולחתום מאחור.

·         יש לצרף צילום תעודת זהות + ספח פתוח של שני בני הזוג - כולל כתובת וילדים.

·         יש לצרף לבקשה תלושי שכר לחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר 2017 של שני בני הזוג.

·         במידה ואחד מבני הזוג אינו עובד – יש לצרף תצהיר העדר הכנסות – מצ"ב בהמשך.

·         יש לצרף לבקשה דפי בנק מכל חשבונות הבנק לתקופה של 1.10.17-31.12.17.

·         יש למלא את הטופס על כל פרטיו ולחתום מאחור.

·         אם אחד או שני בני הזוג אינם עובדים - יש לצרף תצהיר העדר הכנסות - מצ"ב קישור, או אישור 'מעמד לא עובד' מביטוח לאומי.

 

טופס - תצהיר העדר הכנסות נוספות

טופס תצהיר הורה יחיד -  מקוון /  pdf

 

בקשה להנחה לועדת הנחות - טופס 2(ירוק) (תקנות 18 ו-19)

בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגוריםלמחזיק שהוא "נזקק" על פי חוק

·         יש לצרף דו"ח מעובד סוציאלי של המועצה.

·         יש למלא את הטופס על כל פרטיו ולחתום מאחור.

·        יש לצרף צילום תעודת זהות + ספח פתוח של שני בני הזוג - כולל כתובת וילדים.

·         יש לצרף לבקשה תלושי שכר של שלושת החודשים הקודמים למועד הגשת הבקשה של שני בני הזוג.

·         במידה ואחד מבני הזוג אינו עובד – יש לצרף תצהיר העדר הכנסות – מצ"ב בהמשך.

·         יש לצרף לבקשה דפי בנק מכל חשבונות הבנק של חצי שנה הקודמת למועד הגשת הבקשה.

·         יש למלא את הטופס על כל פרטיו ולחתום מאחור.

·         אם אחד או שני בני הזוג אינם עובדים - יש לצרף תצהיר העדר הכנסות - מצ"ב קישור, או אישור 'מעמד לא עובד' מביטוח לאומי.

·         חובה לצרף לבקשה כל מסמך המעיד על אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצב החומרי

  או אישורים על הוצאות חריגות גבוהות במיוחד בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך של מגיש הבקשה או בן משפחתו. 

 

בקשה להנחה בארנונה בגין נכס ריק 

 

טופס מקוון 

טופס PDF

 

 מחזיק של נכס ריק שאין משתמשים בו ברציפות לפחות 30 יום, יוכל ליהנות מהנחה בשיעור של 100% למשך תקופה מצטברת שלא תעלה על ששה חודשים.

1.       ההנחה תינתן לנכס ריק פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו.

2.       על מבקש ההנחה להודיע למח' הגביה בכתב על היות הנכס ריק בתחילת התקופה באמצעות הטופס המצ"ב.

3.       באם ההנחה תאושר, תחולתה תהיה החל מיום קבלת הבקשה במח' הגביה.

 

בקשה להנחה בארנונה עקב נכס שנהרס

טופס מקוון 

טופס PDF

בניין שחלות עליו ארנונות לפי התקנון, שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו, ונמסרה למועצה הודעה בכתב על כך,

לא יהיו הבעל או המחזיק אחראים לתשלום כל שיעור משיעורי הארנונות על בנין שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה.

(סעיף 69 בתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט - 1979)

טבלת מבחן הכנסה (משרד הפנים) והחלטות מליאה בדבר הנחות בארנונה

  טופס בקשה לפטור נכס ריק מעודכן
  טופס הורה יחיד מעודכן
דרונט בניית אתרים