2023

לטופס הגשה לתנועות מיישבות לחצו כאן | פרסום בעיתון | מועד אחרון להגשת בקשה - ל' תשרי תשפ"ד - 15.10.2023

לטופס הגשה לישיבות ומדרשות תורניות לבנות לחצו כאן |  פרסום בעיתון | מועד אחרון להגשת בקשה - ט' טבת תשפ"ד - 21.12.23

 

מסמכים להגשת בקשת תמיכה (יש לצרף את כולם):

1 .טופס בקשה לקבלת קצבה כספית מהרשות.
2 .כתב התחייבות חתום ע"י מורשי החתימה + חותמת המוסד המבקש.
3 .אישור רו"ח בדבר עמידת המוסד בתקרת הוצאות ההנהלה וכלליות כפי שנקבעו בנוהל הכללי לפי סעיף 3 א' (ו) לחוק יסודות התקציב התשמ"ה – 1985.
4 .אישור עו"ד/רו"ח בדבר מורשי החתימה בשם התאגיד.
5 .תקציב מאושר לשנת התקציב עבורה מוגשת הבקשה.
6. אישור ניהול תקין
7. אישור ניכוי מס
8. אישור ניהול ספרים
9. פירוט פעילות
10. אישור יו"ר העמותה כי לא חלו שינויים בעמותה אשר יש בהם כדי להשפיע על שיעור התמיכה
11. דו"חות כספיים מבוקרים (מאזן) לשנת התקציב הקודמת, כולל פירוט הכנסות והוצאות ופירוט הנכסים וההשקעות.
12. מאזן בוחן לחציון ראשון שנה זו.
13. אישור מעמד הגוף כמלכ"ר במשרדי מע"מ.
14. אישור מוסד ציבורי בתוקף ממס הכנסה
15. צילום שיק/אישור ניהול חשבון של חשבון הבנק אליו תועבר ההקצבה
16. אישור יו"ר ועד הישוב

 

♦ לרשימת הטפסים לכלל התמיכות לחצו כאן
♦ לפתיחת פניות בנושא פיקוח על התמיכות אשר ניתנות על ידי המועצה לחצו כאן 
♦ לשאלות ובירורים נוספים בנושא פיקוח על התמיכות לחצו כאן

לפרטים:

רפי אביטל
יועץ ראש המועצה, ממונה תחבורה, קליטת עלייה, חופש מידע ופיקוח על התמיכות של המועצה
 
 

פרסום ופרוטוקולים

 

2022

לטופס הגשה לתנועות מיישבות לחצו כאן | פרסום בעיתון

לטופס הגשה לישיבות ומדרשות לחצו כאן | פרסום בעיתון | מועד אחרון להגשת בקשה - הארכה - כ"ו חשוון התשפ"ג - 20.11.2022 

 

2021

תמיכות ישיבות ומדרשות – פרסום בעיתון 2021

תמיכות לתנועות מיישבות – פרסום 2021

 

2020

פרוטוקול תמיכות לישיבות 2020פרסום בעיתון

 

2019

פרוטוקול תמיכות לישיבות 2019פרסום בעיתון

פרוטוקול תמיכות לתנועות מיישבות 2019 | פרסום בעיתון