הקמת הוועדות, מעבר לחובה שבדין, הינה גם צורך חיוני אשר נועד לייעל ולמקצע את עבודת המועצה.

ועדת המכרזים היא ועדת חובה סטטוטורית מהחשובות שבוועדות המועצה, מהווה עוגן מקצועי, הדן בנושאי הליבה ומשליך על פעילותה וסדר יומה של הרשות המקומית.

תפקידה של ועדת המכרזים, לבחון הצעות מחירים שהוגשו למועצה במסגרת המכרז, לברור מתוכן הצעות אשר עומדות בתנאי הסף ולהמליץ בפני ראש המועצה, על תוצאות המכרז להזמנת טובין, או לביצוע עבודה.

הוועדה מורכבת מאנשי מקצוע לצד נבחרי ציבור, הועדה רשאית לשכור את שרותיהם של יועצים חיצוניים לקבלת החלטות.

חברי ועדת מכרזים:

יוסי גולן – יו"ר

אלון מעטוף – חבר

אוריה כהן – חבר

איתמר בר-גיל – חבר

גמילאל שילה – חבר

לבנת גיספן – רכזת הוועדה