הארנונה הכללית הינה מס המוטל על ידי המועצה על פי חוק. הארנונה הכללית מוטלת על ה"מחזיק" בנכס.

מהי הגדרת "מחזיק" ?

אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.

בנכס ריק – בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.

הטלת הארנונה השנתית

מועצת אזורית שומרון מטילה את הארנונה הכללית לשנת הכספים במסגרת צו הארנונה שבסמכותה, מתוקף תקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון) – התשל"ט – 1979.

כיצד נקבע החיוב ?

חיוב הארנונה הינו שנתי ומתייחס לתקופה שבין 1 בינואר ל 31 בדצמבר לאותה שנה ונקבע כמכפלה של שטח הנכס בתעריף למ"ר.

שיעורי הארנונה נקבעים בצו הארנונה של המועצה אשר מתעדכנים כל שנה בהתאם להוראות משרד הפנים.

לצווי הארנונה של מועצה אזורית שומרון לחצו כאן

מועדים לתשלום ארנונה

ככלל, המועד לתשלום השנתי של הארנונה הינו ה – 1 בינואר של אותה שנה. על מנת להקל על התושבים רשאיות הרשויות המקומיות לאפשר הסדרי תשלום שונים לתקופה שלא תעלה על שנה ממועד החיוב. (כגון תשלום דו חודשי, או תשלום על פי הוראת קבע לזכות הרשות המקומית). תשלום לפי הסדר כאמור, יחויב בהפרשי הצמדה בלבד. מועדי התשלום מופיעים בצו הארנונה.

תשלום ארנונה שלא ישולם במועדו יחויב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בגין פיגורים וכן יבוצעו פעולות אכיפה לצורך גבייתו. עלויות פעולות האכיפה יוטלו על החייב.

לאפשרויות ואמצעי תשלום לחצו כאן
לתשלום בכרטיס אשראי באופן מקוון לפי מספר מסלקה לחצו כאן