חיוב אגרת שילוט הינו בהתאם לחוק עזר לשומרון (מודעות ושלטים), התשע"ב-2012 לצפייה בחוק העזר לחצו כאן.

החיוב מתבצע ע"י מחלקת תשלומי אגרות היטלים ושירותים.

  1. השומה נשלחת אחת לשנה בגין שלטים המוצבים בתחום המועצה האזורית שומרון.
  2. החיוב לשלט נקבע לפי סוגו, גודלו ומיקומו.
  3. השומה תישלח בכל שנה עבור כל שלט בגינו דווח או ידוע למחלקה וזאת עד למועד קבלת פנייה מקוונת למחלקה על על שינוי או הסרה (בצירוף תצלום המעיד על כך).
  4. שלט שהוצג לאחר ה-30 ביוני יחוייב במחצית האגרה השנתית וזאת בתנאי שמציג השלט הודיע על כך במיידי בפנייה מקוונת למחלקה.
  5. על כל שינוי בשלט / הסרה / החלפה / התקנה - יש לדווח בטפסים הבאים: